Search
Close this search box.

Zásady ochrany osobních údajů

A. Vymezení pojmů

Web je webová prezentace www.mastercam.cz

Provozovatel je společnost Mistr Cam s.r.o. se sídlem Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 – Kbely, IČ:28138457, která provozuje web.

Osoba je fyzická osoba, zákazník provozovatele, návštěvník webu, registrovaný uživatel webu, registrovaný příjemce obchodních nabídek a důležitých informací elektronickou cestou na základě poskytnutí emailové adresy a souhlasu se zasíláním, nebo libovolná kombinace těchto možností.

B. Prohlášení

Provozovatel chrání všechny osobní údaje poskytnuté osobami (jejich jména, příjmení, adresy, telefony, e-maily, cookie, přístupové a lokalizační údaje) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuálně platnou legislativou České republiky a Evropské Unie.

V tomto dokumentu naleznete všechny informace o tom, jaké osobní údaje o osobách shromažďuje provozovatel pro potřeby poskytování služeb a důležitých informací.

C. Jaké osobní údaje provozovatel zpracovává?

 • identifikační údaje, tj. zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno (login, kterým je platná emailová adresa) a heslo v šifrované podobě
 • kontaktní údaje, tj. osobní údaje umožňující nám se s ním zkontaktovat, jako emailová adresa, adresa, telefonní číslo, IČ a webová prezentace firmy;
 • nastavení, tj. aktuálně pouze souhlas se zasíláním obchodních nabídek a důležitých informací
 • údaje o chování při čtení zpráv, tj. čas, kdy byla zpráva přečtena

D. Proč provozovatel osobní údaje zpracovává a co ho k tomu opravňuje?

Zmíněné osobní údaje provozovatel zpracovává za účelem zajištění funkčnosti služeb. Osobní údaje zpracovává také pro přípravu nabídek a marketingových aktivit na základě svého oprávněného zájmu.

E. Kdo osobní údaje zpracovává a komu je předává?

Všechny výše zmíněné osobní údaje zpracovává provozovatel jako správce. Osobní údaje provozovatel nepředává třetím stranám. Další osobní údaje: např. lokalizační údaje jako jsou IP adrea, použité zařízení, čas a požadavek na server zpracovává poskytovatel webhostingových služeb, u kterého web běží.

E2. Google Analytics

Společnost MistrCam může pro analytické služby využívat služby Google Analytics nebo jiné poskytovatele těchto služeb. Tyto analytické služby mohou používat soubory cookie a další sledovací technologie, které pomáhají analyzovat uživatele a způsob, jakým webové stránky používají.  Informace generované těmito analytickými službami (např. vaše IP adresa a další informace o používání) mohou být přenášeny a ukládány těmito poskytovateli služeb na serverech v USA (nebo jinde) a tito poskytovatelé služeb mohou tyto informace používat pro účely, jako je vyhodnocování používání webových stránek, sestavování statistických zpráv o návštěvnosti a poskytování dalších služeb týkajících se těchto webových stránek.

F. Z jakých zdrojů provozovatel osobní údaje získává?

Provozovatel zpravidla zpracovává osobní údaje, které mu poskytnou osoby přímo v rámci objednávání služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s ní například elektronickou poštou, v sídle provozovatele nebo na výstavách a veletrzích. Osobní údaje přímo od osob získává provozovatel také sledováním chování osob na jejím webu a při čtení zpráv, viz bod C.

G. Bezpečnost informací

Při práci s osobními údaji provozovatel dodržuje všechna nařízení, která stanovuje zákon a právní předpisy České republiky a Evropské unie.

H. Jaká práva má osoba při zpracování osobních údajů?

 • právo na přístup, v jehož rámci má osoba právo vědět, jaké údaje o něm provozovatel zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jeho osobní údaje získává, komu je předává, kdo je zpracovává a jaká má osoba další práva související se zpracováním osobních údajů. Všechny tyto informace jsou obsaženy v tomto dokumentu. Jestliže si nebude osoba jistá, jaké osobní údaje o ní provozovatel zpracovává, může se provozovatele na tuto skutečnost dotázat a pokud tyto údaje provozovatel zpracovávat bude, má osoba právo k nim získat přístup. V rámci práva na přístup může osoba provozovatele požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopie je zdarma, další kopie s poplatkem.
 • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, které jsou nepřesné nebo neúplné, v jehož rámci má osoba právo na to, aby je provozovatel bez zbytečného odkladu opravil, popřípadě doplnil, a to po patřičném ověření totožnosti osoby.
 • právo na výmaz, v jehož rámci má osoba v některých případech právo, aby provozovatel bez zbytečného odkladu jeho osobní údaje vymazal. Jedná se o následující případy:
  • provozovatel už osobní údaje osoby nepotřebuje pro účely, pro které je zpracovávala
  • osoba odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je jeho souhlas nezbytný a provozovatel zároveň nemá jiný důvod, pro který by tyto údaje potřeboval nadále zpracovávat
  • osoba využije svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které provozovatel zpracovává na základě jejích oprávněných zájmů, a provozovatel shledá, že už žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly nemá.
  • osoba se domnívá, že provozovatelem prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

  Toto právo na výmaz se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů osoby je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti provozovatele nebo určení, výkonu nebo obhajobu jeho právních nároků.

 • právo na omezení zpracování, které může mimo práva na výmaz osoba využít a v rámci něhož může v určitých případech požadovat, aby došlo k označení jejích osobních údajů a aby tyto údaje nebyly nadále předmětem žádných dalších operací zpracování, a to nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale pouze po omezenou dobu.
 • právo vznést námitku proti zpracování, v jehož rámci může osoba vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které provozovatel zpracovává na základě svého oprávněného zájmu. Co se týče marketingových aktivit, přestane provozovatel osobní údaje osoby zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval.
 • právo nebýt subjektem automatizovaného rozhodování
 • právo podat stížnost, které osobě umožňuje podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, navzdory uplatnění výše uvedených práv. Toto právo může osoba uplatnit především tehdy, domnívá-li se, že jeho osobní údaje zpracovává provozovatel neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti provozovatelem prováděnému zpracování osobních údajů může osoba podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů – webová stránka www.uoou.cz.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, ať už jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na nás: tel. +420 734 249 272, e-mail info@mastercam.cz

Výuková verze zdarma!

Po stažení získáte přístup k celé řadě funkcí CAD/CAM aplikací Mastercam, včetně frézování, soustružení, soustružení-frézování, dřevoobrábění, víceosého frézování, drátového řezání, kreslení a dalších.